Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo. CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Rumiankowej w Bartągu CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Jeziornej w Bartągu CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo.

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11034 Stawiguda, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 126 475 , fax. 895 126 910
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10
  11034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 126 475, fax. 895 126 910
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę ulicy Rumiankowej i Jeziornej w Bartągu oraz przebudowę drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo. CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Rumiankowej w Bartągu CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Jeziornej w Bartągu CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium: CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Rumiankowej w Bartągu w wysokości 20 000,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ I – Przebudowa ulicy Rumiankowej w Bartągu CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Jeziornej w Bartągu w wysokości 10 000,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ II – Przebudowa ulicy Jeziornej w Bartągu CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo w wysokości 25 000,00 zł z dopiskiem CZĘŚĆ III – Przebudowa drogi dojazdowej Gryźliny – Zielonowo Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego – pokój nr 14 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie- przed terminem składania ofert tj. do dnia 27.02.2017r. godz. 11 : 45. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach