Przetargi.pl
Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 752 05 20 , fax. 89 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2017-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11
  11400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 752 05 20, fax. 89 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie auli Gimnazjum nr 2 niezbędne do rozwoju teatru oraz tańca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia auli Gimnazjum nr 2 niezbędnego dla rozwoju teatru i tańca z podziałem na 8 niżej wskazanych części: 1) Część I -Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej konstrukcji sceny; 2) Część II -Wykonanie, dostawa i montaż kompletu okotarowania sceny; 3) Część III- Dostawa i montaż oświetlenia sceny; 4) Część IV -Dostawa i montaż nagłośnienia sceny; 5) Część V -Dostawa foteli; 6) Część VI -Wykonanie i dostawa luster; 7) Część VII - Dostawa podłogi baletowej; 8) Część VIII - Dostawa rusztowania jezdnego. 2. Szczegółowy opis części I-VIII zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy PZP.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w częściach I-IV, 2. wadium w wysokości 1) w części I - 1.000,00 zł; 2) w części II - 500,00 zł; 3) w części III - 500,00 zł; 4) w części IV - 500,00 zł należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 12.04.2017r. do godz. 10.00, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, część którego wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. 5. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji, przy czym należy go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach