Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych.

Urząd Gminy w Dywitach ogłasza przetarg

 • Adres: 11001 Dywity, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 120 160 , fax. 895 120 124
 • Data zamieszczenia: 2017-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Dywitach
  ul. Olsztyńska 32
  11001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 120 160, fax. 895 120 124
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych na trasach D1,D2,D3 . Trasy linii regularnych nr D1, D2, D3 : Trasa linii D1 – Bukwałd – Barkweda – Brąswałd – Dywity – Różnowo – Dąbrówka Wielka. Trasa linii D2 – Dywity – Ługwałd – Spręcowo – Sętal – Nowe Włóki – Tuławki – z wybiegami do - Gradki – Jesionowo – Podleśna. Trasa linii D3 – Słupy – Gady – Tuławki – Gradki – Frączki – z wybiegami do – Studzianka. Realizacja kursów zgodnie z przedstawionymi w SIWZ rozkładami jazdy. Planowana liczba biletów – 350 szt na miesiąc .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8.000,00 PLN ( osiem tysięcy złotych ) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Wadium: „Oferta na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Dywity w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych” na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27885700023001000638900003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8ºº - 13ºº, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia , o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu ,że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej . 4. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu umowy. 5. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego ofertę uzna się za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach