Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową-wysięgnikową oraz koparko-ładowarki

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc ogłasza przetarg

 • Adres: 11200 Bartoszyce, ul. Dąbrowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 642 002 , fax. 897 642 002
 • Data zamieszczenia: 2017-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k. Bartoszyc
  ul. Dąbrowa
  11200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 642 002, fax. 897 642 002
  REGON: 510750580
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego z kosiarką bijakową-wysięgnikową oraz koparko-ładowarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z fabrycznie nową kosiarką bijakową - wysięgnikową oraz fabrycznie nowej koparko – ładowarki z podziałem na części: Część 1 – Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - szt. 1 oraz fabrycznie nowej kosiarki bijakowej – wysięgnikowej – szt. 1 na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce Część 2 – Dostawa fabrycznie nowej koparko–ładowarki - szt. 1 na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie, Dąbrowa 56A, 11-200 Bartoszyce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach do specyfikacji. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia (ciągnik rolniczy, kosiarka bijakowa – wysięgnikowa, koparko ładowarka musi być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny technicznie, musi spełniać europejskie normy bezpieczeństwa oraz posiadać niezbędne atetesty/certyfikaty, musi być gotowy do eksploatacji, nie może być przedmiotem zastawu, musi być bez obciążeń, wolny od wad prawnych i fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). Pod pojęciem „fabrycznie nowy” zamawiający rozumie sprzęt (ciągnik, kosiarka, koparko-ładowarka) wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy), który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany. Nie ma znaczenia w jaki sposób sprzęt ten został nabyty. Za fabrycznie nowy należy uznać sprzęt nabyty od dowolnego zbywcy w przypadku, gdy uprzednio nie był on używany (eksploatowany)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach