Przetargi.pl
Dostawa odzieży, obuwia, akcesoriów ochronnych, środków higieny i konserwacji

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 32 28 15 , fax. 261 32 34 50
 • Data zamieszczenia: 2017-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 32 28 15, fax. 261 32 34 50
  REGON: 280603684
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży, obuwia, akcesoriów ochronnych, środków higieny i konserwacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Odzieży, obuwia, akcesoriów ochronnych, środków higieny i konserwacji". Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie i rozładunek do magazynu wskazanego przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji dla części nr 3, 4, 5. Zamawiający na pewno zakupi przedmiot umowy w ilościach podstawowych, a pozostałe ilości określone jako opcja w zależności od ceny oferty najkorzystniejszej w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych. W ramach opcji zgodnie ze złożonym zamówieniem Zamawiający wskaże ilości, które zamierza zakupić dodatkowo, a Wykonawca dostarczy je w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie realizacji umowy. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać normy jakościowe, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania oraz posiadać ważne terminy przydatności do stosowania, a dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym. Oferowane produkty muszą posiadać atesty i/lub certyfikaty higieniczno – sanitarne w szczególności dla produktów przystosowanych do kontaktu z żywnością, oraz nie będą zawierały toksycznych komponentów.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W celu zabezpieczenia oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: Część 1 - 2 000,00 zł Część 2 - 2 000,00 zł Część 3 - 800,00 zł Część 4 - 200,00 zł Część 5 - 100,00 zł Część 6 - 100,00 zł 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 2.1.wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert; 2.2.wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w budynku nr 1, pok. nr 14 (p. Monika Giemza) przed upływem terminu do składania ofert. 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 3313 9120 0000. 4.Formy wniesienia wadium: 4.1.wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.2.w treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale punkt 6 w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 5.Zwrot wadium. 5.1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt. 6.1 niniejszego rozdziału; 5.2.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; 5.3.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.Zatrzymanie wadium. 6.1.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawianie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.2.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.3.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 5.1. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach