Przetargi.pl
„Dostosowanie pomieszczeń AZ-O/Elbląg ul. Mazurska 5”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Teatralna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 64 13 674 , fax. 55 64 13 695
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, Oddział w Elblągu
  ul. Teatralna 4
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 64 13 674, fax. 55 64 13 695
  REGON: 1775600585
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostosowanie pomieszczeń AZ-O/Elbląg ul. Mazurska 5”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Dostosowanie pomieszczeń AZ-O/Elbląg ul. Mazurska 5”. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej /zadanie stanowi jedną całość/; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji, obowiązki Wykonawcy: 1) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą n/w roboty budowlane: a) przebudowa i zabezpieczenie instalacji wewnętrznych oraz montażu klimatyzacji w pom. nr 421 na III piętrze oraz pom. nr 01, 02, 03 w piwnicy archiwum zakładowego w budynku ZUS Oddział w Elblągu, ul. Mazurska 5; b)wzmocnienie stropu w pom. 421 na III piętrze archiwum zakładowego w budynku ZUS, oddział w Elblągu, ul. Mazurska 5; 2)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)przedmiary robót - załączniki od 1a -1e do umowy; b)projekty techniczne – załączniki od 7- 10 do SIWZ; c)specyfikacje techniczne /STWiOR/ – załączniki od 7a-10a do SIWZ; d)wzór umowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 3)Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.: a)roboty konstrukcyjno-budowlane, b)roboty instalacji sanitarnych, c)roboty instalacji elektrycznych, jeżeli polegają one na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty poprzez wniesienie wadium. 2.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.800,00 zł. 3. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale VIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach