Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej Górze.

Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 14500 Braniewo, ul. Moniuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 556 440 302 , fax. 556 440 301
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Braniewo reprezentowana przez Wójta Gminy Tomasza Sielickiego
  ul. Moniuszki 5
  14500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 556 440 302, fax. 556 440 301
  REGON: 17074799700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa obejmuje zakup 1 samochodu rotowniczo - gaśniczego z wyposażeniem określonym w załączniku do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach