Przetargi.pl
Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88 , fax. 89 750 37 54
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88, fax. 89 750 37 54
  REGON: 51020760500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów garmażeryjnych, jaj, wody mineralnej i wody źródlanej w butlach do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jeden lub więcej zestawów zamówienia: 2.1. zestaw nr 1 – Wyroby garmażeryjne w ilości 10600 kg (załącznik nr 1a do SIWZ), 2.2. zestaw nr 2 – Jaja w ilości 40000 szt.(załącznik nr 1b do SIWZ), 2.3. zestaw nr 3 - Woda mineralna w ilości 32400 litrów (załącznik nr 1c do SIWZ), 2.4. zestaw nr 4 – Woda źródlana w butlach w ilości 4500 szt.(załącznik nr 1d do SIWZ) 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dla poszczególnych zestawów załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15851000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach