Przetargi.pl
Poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia 55a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6322361 , fax. 042 6322361
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia 55a 55a
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6322361, fax. 042 6322361
  REGON: 00435176500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzz.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samodzielna Gminna Jednostka Organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa bazy technicznej w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a etap II - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości 5 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mzz.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach