Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Kłocko, gmina Sieradz, Powiat Sieradzki

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8226231, 8220532 , fax. 043 8227861
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8226231, 8220532, fax. 043 8227861
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Kłocko, gmina Sieradz, Powiat Sieradzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Kłocko, gmina Sieradz, Powiat Sieradzki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający informuje, że korzysta z programu do prowadzenia graficznej bazy danych EWMAPA 10 i programu do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali EWOPIS 4. Wykonawca będzie zobowiązany do prawidłowej realizacji zamówienia, przy zachowaniu kompatybilności z istniejącym oprogramowaniem w ramach zawartej umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.600,00 zł.( słownie złotych: trzy tysiące sześćset). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: nr 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach