Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 1 660 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Gmina Daszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 99-107 Daszyna, Daszyna 34a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 024 3890400 , fax. 024 2890400
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daszyna
  Daszyna 34a 34a
  99-107 Daszyna, woj. łódzkie
  tel. 024 3890400, fax. 024 2890400
  REGON: 61101588500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daszyna.bip.cc
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 1 660 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 660 000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 1 660 000 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): I transza - 02.06.2014r. w wysokości 1 000 000 zł II transza - 16.07.2014r. w wysokości 660 000 zł 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2020r. do 31.12.2020r. oraz od 31.03.2022r. do 31.12.2023r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne do dziesiątego dnia po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego. 6. Spłata kapitału według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklaracja wekslowa . 9. Dopuszcza się możliwość spłacania większych rat kredytu lub spłat we wcześniejszych terminach w okresie obowiązywania umowy i spłat odsetek za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 10. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.daszyna.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach