Przetargi.pl
PZOZ.DZP.PN.280.3- 16/2014 SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6451115 , fax. 044 6478925
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Roosevelta 3 3
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6451115, fax. 044 6478925
  REGON: 00031549400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzoz-piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PZOZ.DZP.PN.280.3- 16/2014 SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i materiałów eksploatacyjnych w n/w pakietach dla potrzeb Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Roosevelta 3, 97-300 Piotrków Trybunalski. PAKIET Nr 1 - IGŁA DO BIOPSJI 14G X 16cm PAKIET Nr 2 - ELEKTRODA NEUTRALNA JEDNORAZOWA TWINSAFE PAKIET Nr 3 - WKŁAD WORKOWY PREŻELOWANY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO TYPU SERRES PAKIET NR 4 - JEDNORAZOWY SPRZĘT DO FUNKCJONOWANIA INFANT FLOW (RUCHOMEGO STANOWISKA DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331413230
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.ipzp.pl/szpital-piotrkow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach