Przetargi.pl
Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Skierniewice

Powiat Sieradzki ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8226231, 8220532 , fax. 043 8227861
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sieradzki
  Pl. Wojewódzki 3 3
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8226231, 8220532, fax. 043 8227861
  REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 miasta Skierniewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej położonej w województwie łódzkim, powiecie skierniewickim, obrębie 3 miasta Skierniewice, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 1444/12 o powierzchni 0,2247 ha, powstałej w wyniku podziału działki nr 1444/10 o powierzchni 16,5402 ha, zatwierdzonego decyzją Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Sieradza o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24.10.2012 r., która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Miasta Skierniewice, w celu ustalenia odszkodowania. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach prowadzona była księga wieczysta nr LD1H/00026437/9
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach