Przetargi.pl
Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 ul. Batalionów Chłopskich 21 94-058 Łódź

Przedszkole Miejskie nr 214 ogłasza przetarg

 • Adres: 94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 252 38 88 , fax. 042 252 38 89
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Miejskie nr 214
  ul. Batalionów Chłopskich 21 21
  94-058 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 252 38 88, fax. 042 252 38 89
  REGON: 00434076700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.bip.pm214lodz.wikom.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 ul. Batalionów Chłopskich 21 94-058 Łódź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 ul. Batalionów Chłopskich 21 94-058 Łódź
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.bip.pm214lodz.wikom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach