Przetargi.pl
Przebudowa fragmentu drogi gminnej 107301E na odcinku na odcinku Brudzewice (Kalenie) - Brudzewice (Parcele)

Gmina Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7564034 , fax. 044 7564034
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poświętne
  ul. Akacjowa 4 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  tel. 044 7564034, fax. 044 7564034
  REGON: 59064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poswietne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa fragmentu drogi gminnej 107301E na odcinku na odcinku Brudzewice (Kalenie) - Brudzewice (Parcele)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa fragmentu drogi gminnej 107301E na odcinku Brudzewice (Kalenie) - Brudzewice (Parcele), gm Poświętne, woj. Łódzkie w ramach istniejącego pasa drogowego, obejmującego działki o nr ewidencyjnych: 2034, 2032 i 2141 obręb Brudzewice. Stan istniejący: szerokość pasa drogowego 12m . Nawierzchnia jezdni tłuczniowa o szer. 4,5 m. Odwodnienie powierzchniowe do szczątkowych lewostronnych rowów przydrożnych, Zjazdy i pobocza o nawierzchni ziemnej. W obrębie projektowanej drogi występują: wodociągi, kable teletechniczne oraz nawietrzna linia energetyczna. 2. Parametry techniczne projektowe: - Długość drogi planowanej do wykonania wynosi 753,55 m - szerokość jedni 4,50-4,75 ze spadkiem jednostronnym 2% - obustronne pobocza szerokości 1,00m - dwa zjazdy publiczne do działek o nr ewid. 2070 i 2073 - cztery zjazdy indywidualne do działek - przepust pod drogą o średnicy 600 i długości 8,00 m - rowy odparowalne jednostronne , - rura osłonowa dwudzielna w miejscach skrzyżowania z kablem TP, - wznowienie punktów osnowy geodezyjnej, które ulegają naruszeniu - oznakowanie pionowe - wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 4. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót i projekt budowlano - wykonawczy stanowiący integralną cześć niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.poswietne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach