Przetargi.pl
Remont elewacji wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 11/13
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 716 33 18
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny
  plac Jana Pawła II 11/13 11/13
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 716 33 18
  REGON: 04002645100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgierskafara.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Parafia rzymskokatolicka

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A/ Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji wieży kościoła w ramach realizowanego zadania pod nazwą Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu, wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej, zgodnie z projektem budowlanym i decyzją Nr 641/2011 z dn. 16.05.2011 r. pozwolenia na budowę (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3, należy traktować jako materiał pomocniczy, niebędący podstawą opisu przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Szczegółowy zakres robót remontowo- konserwatorskich obejmuje prace od poziomu +20,57m do poziomu +41,45m (dół fryzu). W szczególności należy wykonać następujące prace: 1) pobranie próbek kształtek elewacyjnych w celu wykonania nowych, do naprawy elewacji; 2) montaż i demontaż rusztowania i siatek osłonowych, wykonanie daszków ochronnych nad wejściem do kościoła; 3) czyszczenie i trzykrotne odsalanie elewacji, usunięcie fug, uzupełnienie ubytków cegieł; 4) uzupełnienie, wzmocnienie i naprawa ścian gr. 1/2 i 1/4 cegły; 5) odtworzenie spoin, hydrofobizacja podłoża; 6) wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów elewacyjnych; 7) wyłożenie murów ogniowych dachówką, karpiówką, pojedynczo; 8) wymiana złączy instalacji odgromowych; 9) wywóz gruzu i uporządkowanie terenu budowy. B/ Szczegółowe wymagania i warunki realizacji zamówienia: 1. Budynek kościoła w granicach działki Nr 285 wraz z ogrodzeniem został wpisany do rejestru zabytków Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 04.01.2010 pod Nr A/87. Roboty konserwatorskie należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dn. 09.06.2004 r. Dz. U. Nr 150/2004 r., poz. 1579. 2. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, winien z charakterystycznych fragmentów elewacji (uzgodnionych z autorami projektu) pobrać kształtki klinkierowe, na podstawie których będzie można wykonać nowe, które zostaną użyte do naprawy elewacji. Należy liczyć się z długim cyklem produkcyjnym kształtek elewacyjnych. 3. Autorzy projektu zaplanowali wykonanie prac remontowych wieży z rusztowań. Ich montaż powinien się odbyć na podstawie specjalnie opracowanego projektu, zaakceptowanego przez autorów projektu remontu wieży. W projekcie rusztowania należy przewidzieć możliwość i drogę transportu na rusztowanie materiałów remontowych. Projekt i montaż rusztowania winna wykonać Firma specjalizująca się w wykonaniu rusztowań inwentaryzowanych, z referencjami obejmującymi podobne rusztowania . 4. Autorzy projektu zalecają Wykonawcy zapoznanie się z całym opisem do PT oraz ze specyfikacjami do projektu wykonawczego i w czasie prac stosować się do ich zaleceń. 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi: a) wywóz gruzu, materiałów z rozbiórki łącznie z ich utylizacją; b) zabezpieczenie placu budowy i zaplecza; c) zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem bądź innymi zniszczeniami w trakcie prowadzenia prac. 6. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, przy zachowaniu przepisów bhp i dla robót na wysokości. W szczególności - Wykonawca winien zapewnić w godzinach nabożeństw możliwość bezpiecznego korzystania przez wiernych z wejścia głównego do kościoła: 7. Na przedmiotowe roboty Zamawiający ustala 5-letni okres gwarancji. 8. Zamówienie jest współfinansowane ze środków: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Gminy Miasto Zgierz. UWAGA: W przypadkach opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie takie, które spełniają wymagania w stopniu nie gorszym niż określone w projekcie pod względem głównych, istotnych parametrów technicznych przy zachowaniu co najmniej takiego samego poziomu jakości i trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. C/ Załączniki: 1. Wyciąg z projektu budowlanego na remont elewacji wieży kościoła (od poziomu +20,57m do +41,45m). - zał. nr 1. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. - zał. nr 2. 3. Przedmiar robót.- zał. nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A O/Zgierz 22 1020 3440 0000 7002 0067 1651. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w Urzędzie Miasta Zgierza, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16, w PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTA (parter), w osobnej kopercie oznaczonej: Wadium przetargowe na remont wieży kościoła UWAGA: Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umz.zgierz.pl/przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach