Przetargi.pl
Polielektrolit - 2014

Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8373662 , fax. 046 8373846
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu
  ul. Armii Krajowej 2b 2b
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8373662, fax. 046 8373846
  REGON: 75002260100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy zakład budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Polielektrolit - 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 20.000 kg polielektrolitu dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu.
  Uwaga : Przed złożeniem oferty Zamawiający udostępnia przez okres ok. 2 tygodni ( w dniach 26.05-06.06 2014 r. ) instalację, celem przeprowadzenia testów technologicznych umożliwiających dobór właściwego polielektrolitu. Zamawiający udostępnia też swoje laboratorium w celu przeprowadzenia badań zawartości suchej masy osadu, przy czym jeden rodzaj polimeru może być testowany maksymalnie przez jeden dzień .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 249500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium:
  1.Wysokości wadium 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych )
  2. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
  - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ SA nr 40 2030 0045 1110 0000 0237 7340
  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  - w gwarancjach bankowych,
  - w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 . ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. )
  W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał musi być złożony w kasie Zamawiającego z informacją dotyczącą sposobu ich zwrotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.zuk.bip.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach