Przetargi.pl
Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Żdżary - branża sanitarna i budowlana

Gmina Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 7836083 , fax. 62 7836024
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesławiec
  ul. Rynek 1 1
  98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie
  tel. 62 7836083, fax. 62 7836024
  REGON: 00053270200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boleslawiec.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Żdżary - branża sanitarna i budowlana
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót w branży sanitarnej i budowlanej: 1. Centralne ogrzewanie - dostarczenie i montaż kotła na Eko-groszek o mocy 60 kW z dodatkowym rusztem wodnym - dostarczenie i montaż zasobnika o poj. 300 dm3 z grzałką elektryczną - montaż naczynia zbiorczego otwartego - montaż rozdzielaczy w kotłowni - montaż filtroodmulnika magnetycznego - montaż pomp w instalacji c.o. - montaż zaworów przelotowych kołnierzowych i gwintowanych - montaż zaworów zwrotnych - montaż zaworów czerpalnych w kotłowni - montaż manometrów - montaż hydrometrów - montaż termometrów - montaż rurociągów miedzianych wraz z izolacjami zgodnie z projektem - montaż zaworów grzejnikowych - montaż grzejników zgodnie z projektem - montaż głowic termostatycznych - montaż odpowietrzników automatycznych - wykonanie prób szczelności - sprawdzenie instalacji wraz z regulacją jej działania 2. Instalacja wodna i kanalizacyjna - wykonanie podejść dopływowych i odpływowych - wykonanie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem - wykonanie instalacji wodnej z rur PP zgodnie z dokumentacją - montaż baterii umywalkowych - montaż umywalek - montaż upustów podłogowych - montaż drzwiczek rewizyjnych - montaż baterii czerpalnych 3. Instalacja p. poż Hydranty - wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę do szafki hydrantowej - wykonanie podejścia dopływowego - wykonanie zaworu hydrantowego - montaż hydrantu zawieszonego w szafce hydrantowej - wykonanie przebić i zamurowanie ich 4. Wentylacja - montaż anemostatów - montaż przepustnic - montaż rurociągów wentylacyjnych - montaż rurociągów doprowadzających - montaż centrali wentylacyjnej - wykonanie i uwzględnienie wszystkich robót niezbędnych do wykonania wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacją. 5. Pogłębianie piwnic - wykonanie podkładu betonowego z betonu B15gr. 10 cm - wykonanie izolacji poziomej z foli gr. 0.02mm - wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu - wykonanie izolacji poziomej z foli gr. 0.02mm - wykonanie wylewki cementowej gr.4cm - zbrojenie posadzki matami z drutu zgrzewanego - gruntowanie ścian po odbitym tynku w piwnicy - wykonanie tynków cem.- wap. kat.III - wykonanie podkładu betonowego z betonu keramzytowego - wykonanie izolacji poziomej z foli gr. 0.02mm - wykonanie wylewki cementowej gr.4cm - zbrojenie posadzki matami z drutu zgrzewanego - wykonanie tynku na stropie w piwnicy - licowanie ścian płytkami - licowanie posadzki płytkami gresowymi - wykonanie ścianek z laminatu - wykonanie gładzi gipsowych na suficie - malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi sufitów - licowanie schodów płytkami gresowymi - wykonanie cokołu z płytek - uzupełnienie z płytek gresowych po wykonaniu pogłębienia w piwnicy - montaż ościeżnic drewnianych regulowanych - montaż skrzydeł drzwiowych Sala główna - gruntowanie ścian preparatem gruntującym - uzupełnienie tynków po odbitych płytkach - licowanie posadzki na scenie z płytkami gresowymi wraz ze schodami - wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem płytami mlecznymi - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach - obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami - oprawienie ościeży płytą G-K - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny 1.5mm - wykonanie tynku żywicznego 1.5mm na wysokości 1.6m na Sali głównej - dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian Pomieszczenie Hall - wykucie z muru istniejących ościeżnic szt. 2 - zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego - wykonanie tynku cem. wap. kat III po obu stronach zamurowanego otworu - montaż ościeżnic drewnianych regulowanych oraz skrzydeł drzwiowych - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi - wykonanie lamperii z tynku żywicznego Pomieszczenie 1.06 - Zaplecze magazynowe - gruntowanie ścian - rozebranie pokrycia z istniejących płyt drewnianych - rozebranie istniejącej podłogi - przybicie i wypoziomowanie z płyty OSB gr. 22mm - ułożenie paneli min. AC4 wraz z przykręceniem listew przyściennych - wykucie istniejących ościeżnic - montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych - montaż nowych skrzydeł drzwiowych - obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami - obrobienie okien płytą G-K - wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i suficie - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu Pomieszczenie1.07 - Zaplecze kuchenne - wykucie istniejących ościeżnic - montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych - montaż nowych skrzydeł drzwiowych - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi zmywalnymi Pomieszczenie 1.08 - Pomieszczenie magazynowe - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - wykucie istniejących ościeżnic - montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych - montaż nowych skrzydeł drzwiowych - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni ścian i sufitów Pomieszczenie 1.09 - Pomieszczenie gospodarcze - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów Pomieszczenie 1.10 - Garaż - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów - malowanie farbą olejną lamperii Pomieszczenie 1.11 - Pomieszczenie techniczne - wykucie istniejących ościeżnic - montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych - montaż nowych skrzydeł drzwiowych - obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami - oprawienie ościeży płytą G-K - gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi Pomieszczenie 0.05 - gruntowanie sufitu - malowanie farbami emulsyjnymi sufitu Pomieszczenie 0.06 - gruntowanie sufitu - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie farbami emulsyjnymi sufitu Pomieszczenie 0.07 - gruntowanie sufitu i ścian - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian - malowanie istniejących drzwi farbą olejną Pomieszczenie 2.01 - Hall - gruntowanie sufitu i ścian - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian Pomieszczenie 2.04 - Pomieszczenie magazynowe - gruntowanie sufitu i ścian - przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności - malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000,00 złotych, słownie: dziesięć tysięcy złotych, w tym: Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno O/ Bolesławiec Nr rachunku : 35 8413 0000 0700 0101 2000 0008 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Nadbudowa z przebudową istniejącego budynku OSP Żdżary - branża sanitarna i budowlana wewnątrz obiektu. Kserokopie dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone również w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: nazwa i adres Zamawiającego; nazwę przedmiotu zamówienia; nazwę i adres Wykonawcy; termin ważności gwarancji; Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. (dnia i godziny) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach : jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie: jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boleslawiec.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach