Przetargi.pl
OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-501 Szczecin, ul. Jarowita 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4223427 , fax. 091 4221952
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
  ul. Jarowita 2 2
  70-501 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4223427, fax. 091 4221952
  REGON: 81120536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosrir.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OŚWIETLENIE BOISK PIŁKARSKICH PRZY UL. KARŁOWICZA 28 i PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie oświetlenia boisk piłkarskich przy ul. Karłowicza 28 i przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: części I dotyczy wykonania oświetlenia boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie część II dotyczy wykonania treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie 3. Zakres zamówienia obejmuje dla : 1) części I - oświetlenie boiska piłkarskiego wraz z liniami zasilającymi przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do siwz. w skład której wchodzi: a) projekt budowlany - branża elektryczna b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót - d) zamawiający wyłącza z realizacji zadania wykonanie linii kablowej zasilania kortów tj. całego działu 3 (pkt. 3.41;3.42; 3.43; 3.44) przedmiaru robót, e) 16 szt. opraw wraz z układami zapłonowymi oraz 6 szt. słupów wraz z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego (zgodnie z przedmiarem robót), który zostanie przekazany wykonawcy 2) części II - oświetlenie treningowego boiska piłkarskiego przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie - wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do siwz w skład której wchodzi: a) projekt budowlany b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych c) przedmiar robót d) 6 szt. słupów z poprzeczką stanowią materiał zamawiającego, który zostanie przekazany wykonawcy 3) wspólne dla obu części zamówienia: a) opracowanie projektu powykonawczego dla każdej części zamówienia odrębnie, który musi być kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze, b) zamawiający posiada pozwolenia na budowę c) wszystkie 12 szt. słupów zmagazynowane są na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie d) fundamenty pod słupy oświetleniowe mogą być wykonane : - gotowe, dobrane do rodzaju słupów zamawiającego lub - zaprojektowane przez konstruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowym e) oprawy montowane wg projektu muszą bezwzględnie - oprócz parametrów podstawowych -spełniać wymóg ograniczenia olśnienia tj. zastosowanie takiej optyki lamp, która pozwoli na maksimum światłości przy 600 oraz ostre odcięcie światła przy 800. Właściwe ustawienie opraw należy potwierdzić protokołem pomiarów natężenia oświetlenia dla każdego boiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 1) w części I - 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 2) w części II - 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godziny 9:00. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. UWAGA: Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć część/części, na które wnosi wadium np. w tytule przelewu. Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie części zamówienia, powinien zsumować kwoty wadium właściwe dla tych części, na które składa ofertę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosrir.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach