Przetargi.pl
Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-562 Szczecin, plac Orła Białego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8522 834
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki w Szczecinie
  plac Orła Białego 2 2
  70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8522 834
  REGON: 32085033400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademiasztuki.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. Ilekroć w postanowieniach powyższych mowa jest o posiadaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej należy przez to rozumieć dokumentację wymaganą dla wykonania robót budowlanych stanowiącą ich opis na podstawie art. 31 PZP, tj. załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 9 - Przedmiar robót, załącznik nr 10 - dokumentacja projektowa. 2. Ilekroć w dalszej części SIWZ mowa będzie o przedmiocie zamówienia bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w załącznikach nr 7, 9 i 10 SIWZ 3. W zakres przedmiotu niniejszego zamówienia wchodzą również roboty i świadczenia dodatkowe po stronie Wykonawcy związane z wykonywaniem lub wykonaniem (ukończeniem) robót budowlanych wskazanych we Wzorze Umowy, wykonywanie ewentualnych uzgodnień z organami właściwymi przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego, wykonaniem prób, rozruchów i niezbędnych szkoleń, a także użytych do wykonania tych robót materiałów i urządzeń, usuwanie wad w z związku z udzieloną gwarancją jakości oraz uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z rękojmi za wady. 4. W związku z koniecznością prowadzenia wszystkich prac objętych niniejszym zamówieniem na czynnym obiekcie, należy każdorazowo uzgadniać wykonywanie poszczególnych prac z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym we wzorze umowy i zabezpieczyć życie i zdrowie osób przebywających w czynnej uczelni, podczas wykonywania zajęć dydaktycznych. Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji swojego placu budowy w sposób nie zakłócający pracy pracowników i osób przebywających w obiekcie. 5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót porządkowych: Zabezpieczenie terenów i pomieszczeń obiektu w którym będą prowadzone prace, wykonanie zabezpieczenia sprzętów, mebli i innego wyposażenia pomieszczeń budynku, w których będą prowadzone prace; codziennego oczyszczania miejsca pracy z zanieczyszczeń powstałych w związku z prowadzeniem robót. 6. Niezależnie od postanowień ust. 2 niniejszego działu, Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w dziale XIII specyfikacji - zwanym dalej Wzorem umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości częściowej realizacji zamówienia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zamówienia w sposób odmienny niż określony w niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wymaganego wadium wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) poręczeniach bankowych; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275); e) w pieniądzu wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy: NORDEA BANK POLSKA SA ODDZIAŁ SZCZECIN Nr rachunku: 25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.akademiasztuki.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach