Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4256100 , fax. 091 4256103
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4256100, fax. 091 4256103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Celem głównym badania jest ocena wpływu zrealizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL działań na rzecz osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 77 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku. Szacunkowa wartość zamówienia: 105 961,06 zł netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793150005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający WYMAGA wniesienia wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 170,00 PLN, (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt zł 00/100), Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 56 1020 4795 0000 9102 0264 7832. UWAGA! W tytule przelewu wadium wnoszonego w pieniądzu należy wskazać znak identyfikujący postępowanie, przykładowo: {WADIUM - dotyczy przetargu WUP.VIIIA.3331/ 51 /MBi/14 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w Rozdziale X pkt 10.3 SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne, tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert wskazanym w Rozdziale X pkt 10.3. Wadium wniesione w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opis sposobu zarządzania projektem i proponowane metody nadzoru i kontroli, zgodnie z pkt 11.2.2. SIWZ
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach