Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 15 (Gimnazjum Nr 15) przy ulicy Floriana Szarego nr 12 w Szczecinie

Zespół Szkół nr 15 w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-743 Szczecin, Ul. Floriana Szarego 12
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 460 97 55 , fax. 91 460 97 55
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 15 w Szczecinie
  Ul. Floriana Szarego 12 12
  70-743 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 460 97 55, fax. 91 460 97 55
  REGON: 36221181900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs15.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 15 (Gimnazjum Nr 15) przy ulicy Floriana Szarego nr 12 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół nr 15 (Gimnazjum Nr 15) przy ulicy Floriana Szarego nr 12 w Szczecinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godziny 10.00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach