Przetargi.pl
PN-18/16 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WSTRZYKIWACZY AUTOMATYCZNYCH W PRACOWNI MR I TK

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4251410 , fax. 091 4251406
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
  ul. Strzałowska 22 22
  71-730 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4251410, fax. 091 4251406
  REGON: 00081739100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN-18/16 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WSTRZYKIWACZY AUTOMATYCZNYCH W PRACOWNI MR I TK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do wstrzykiwaczy automatycznych w Pracowni MR i TK. 2. Miejscem dostawy, wniesienia i rozładowania towaru jest Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22. 3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) materiały jednorazowe, które są kompatybilne z posiadanymi w Pracowni wstrzykiwaczami automatycznymi: Optivantage DH i Optistar Elite, 2) zaświadczenie wydane przez Producenta wstrzykiwaczy automatycznych, potwierdzające i dopuszczające do użytku elementy jednorazowe proponowane przez WYKONAWCĘ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onkologia.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach