Przetargi.pl
Remont sanitariatów w budynku A przy ul. Racławickiej w Koszalinie

Politechnika Koszalińska ogłasza przetarg

 • Adres: 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (094) 34-78-637, 34-78-635 , fax. (094) 34-78-636
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2 2
  75-453 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, fax. (094) 34-78-636
  REGON: 00000170300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tu.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sanitariatów w budynku A przy ul. Racławickiej w Koszalinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest Remont sanitariatów w budynku A przy ul. Racławickiej w Koszalinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Opis robót. Roboty budowlane: Wykonanie robót ma na celu przystosowanie pomieszczeń objętych modernizacją do pełnienia funkcji sanitariatów zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez wymianę i naprawę elementów wykończenia wnętrz (tynki, okładziny ścienne, posadzki, malowanie). W zakres robót wchodzi: -naprawa tynków w pomieszczeniach ze skrobaniem farb, wykonaniem przecierek i gładzi gipsowych, -skucie starych okładzin ceramicznych ścian w sanitariatach i wykonanie nowych, -naprawa istniejących podłoży. Wykonanie nowych posadzek, -dostawa i montaż ścianek wydzielających kabiny sanitarne w sanitariatach, -montaż drzwi wewnętrznych, -malowanie pomieszczeń farbą lateksową, -montaż sufitów. Roboty sanitarne: Należy w remontowanych łazienkach wykonać nową instalację wodociągową z rur polietylenowych wielowarstwowych wraz z podejściami do baterii umywalkowych stojących z czujnikiem ruchu. Do spłukiwania pisuarów wbudować elektrozawór spustowy sieciowy 230 V. Do przygotowania cwu należy zamontować elektryczne przepływowe podgrzewacze indywidualne o mocy 6 KW montowany poniżej umywalki podłączony poprzez zawór odcinający do baterii stojącej. W remontowanych sanitariatach należy wbudować umywalki blatowe wpuszczane, miski ustępowe podwieszane lejowe na stelażu podtynkowym z przyciskiem spłukującym, pisuary z automatycznym zaworem spłukującym osadzonymi na stelażu podtynkowym .Nową instalację sanitarną wraz z podejściami wykonać z rur PVC o średnicach 110mm, 75mm,50mm łączonych na wcisk z uszczelką elastomerową. W łazience męskiej 1 i 2 piętro wykonać dodatkowe podejścia wodociągowe oraz dodatkowe podejścia pod umywalki i muszle stojące dla niepełnosprawnych które będą montowane w terminie późniejszym. Roboty elektryczne: W remontowanych pomieszczeniach istniejące stare instalacje elektryczne należy usunąć. Wskazane urządzenia i aparaty elektryczne należy zdemontować. Zgodnie z załączonym kosztorysem i szczegółowym opisem w SIWZ, w sanitariatach należy zainstalować rozdzielnice i wykonać zasilanie tych rozdzielnic ( YDY 5x6mm2 /750V). Do montażu i zasilenia są także nowe gniazda wtyczkowe 230V (YDY 3x2,5mm2 /750V), oraz oprawy oświetleniowe LED (YDY 3x1,5mm2 /750V). W remontowanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje: - przepływowy ogrzewacz wody (6kW, 5x2,5mm2 5mm2/750V - zasilanie dwu lub trzyfazowe) - oświetlenie sufitowe - (oprawy LED o IP większe,równe 4) - oświetlenie nad lustrem (LED o IP wieksze, równe44) - gniazdo 230V (min. IP44) - pisuary z automatycznym zaworem spustowym 230V - bezdotykowe baterie umywalkowe z czujnikiem 230V Po pracach instalacyjnych należy wykonać badania instalacji elektrycznej i pomiary oświetlenia. Inwestor po zakończeniu prac na dzień odbioru wymaga pełnej dokumentacji powykonawczej. 2. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 ustawy - Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. - Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację właściwości użytkowych, niezbędne atesty, aprobaty techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów) równoważnych, tj. o parametrach równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wymaganych w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto, w związku z art.30 ust.4 i 5 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót stanowiących przedmiot zamówienia. 3. Zamawiający wymaga udzielenia min.36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty (licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót) 4.Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł. (słownie; dwa tysiące złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas gwarancji w miesiącach
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tu.koszalin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach