Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie studzienki chłonnej z wypustem ulicznym dla odprowadzenia wody deszczowej w rejonie Al. Niepodległości 107/109 do istniejącej kanalizacji w Al. Promienistych w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 022 5493737
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 022 5493737
  REGON: 01085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie studzienki chłonnej z wypustem ulicznym dla odprowadzenia wody deszczowej w rejonie Al. Niepodległości 107/109 do istniejącej kanalizacji w Al. Promienistych w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podłączenie studzienki chłonnej z wypustem ulicznym dla odprowadzenia wody deszczowej w rejonie Al. Niepodległości 107/109 do istniejącej kanalizacji w Al. Promienistych w Warszawie. Budynek jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM Wierzbno ul. Kolberga 6 w Warszawie. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z założeniami projektowymi (A) i kosztorysowymi (B) przedstawionymi poniżej: A. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Studzienka chłonna z ulicznym wpustem deszczowym zlokalizowana jest na krawędzi drogi osiedlowej przy budynku mieszkalnym przy Al. Niepodległości 107/ 109. Na przestrzeni wielu lat teren wokół wpustu został utwardzony , a wszystkie spadki skierowane w kierunku studzienki chłonnej. Teren tzw. zlewni zwiększył się znacznie w sposób niekontrolowany. W czasie gwałtownych opadów ilość wody deszczowej spływającej do wpustu jest tak duża, że studzienka chłonna nie jest w stanie przyjąć i odprowadzić do gruntu nadmiaru wody. Tworzy się duża kałuża (rozlewisko), która utrudnia poruszanie się w tym rejonie. Kilkukrotne próby oczyszczania studzienki chłonnej w celu zwiększenia jej pojemności i możliwości przyjmowania wody opadowej tylko na krótki czas polepszały sytuację. Wobec powyższego zachodzi konieczność włączenia wpustu deszczowego do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej od strony Al. Promienistych zgodnie z warunkami techn. otrzymanymi z MPWiK w Warszawie. Wytyczne szczegółowe do wykonania projektu: - włączenie przyłącza kanalizacyjnego (dla wpustu) należy projektować zgodnie z: Wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych; - przyłącze kanalizacyjne ( dla wpustu ) należy projektować zgodnie z: Wytycznymi eksploatacyjnymi do projektowania przyłączy kanalizacyjnych ; - zaprojektować instalację kanalizacyjną z rury PVC SN8 i poprowadzić w wykopie; - zaprojektować studzienkę podłączeniową z włazem żeliwnym typu lekkiego w miejscu podłączenia do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej al. Promienistych - zaprojektować rury ochronne przy kolizyjnych przejściach przewodu kanalizacyjnego ( kolizje z innymi instalacjami uzbrojenia terenu ) - w kosztorysie uwzględnić odtworzenie utwardzonych powierzchni terenu po trasie wykopu; - przed przystąpieniem do wykonania projektu należy przedstawić do wyboru i akceptacji wstępne koncepcje wykonania projektu przebiegu trasy - projekt zostanie wykonany przy założeniu racjonalnej oszczędności z równoczesnym zapewnieniem spełnienia wymagań przepisów technicznych Wymagania ogólne - Projekt budowlany należy opracować w 5 egzemplarzach w skali 1:50 z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych, rysunki, detale wykonać w skali 1:20, projekt musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.). - Dwa egzemplarze projektu powinny być z pełnymi obliczeniami i uzgodnieniami. - Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.). - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracować zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem -doc. - Projektant uzyska we własnym zakresie wszystkie materiały, opinie i uzgodnienia wynikające z przepisów, wymagane do wykonania dokumentacji technicznej. - Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia - materiałów i uzgodnień do wykonania poszczególnych projektów z jednostkami zewnętrznymi, oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych itp. oraz dostępu do pomieszczeń. Posiadana dokumentacja: - Warunki techniczne z MPWiK z mapą zasadniczą B. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w 2-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (zaleca się, aby były wykonane za pomocą programu kosztorysowego NORMA). Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH lub KST (NORMA). Kosztorys inwestorski musi być wykonany osobno dla każdej branży, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 z 2004r poz. 1389). 1. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony wraz z przedmiarem robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 2. Kosztorysy inwestorskie wykonać metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR, normy zakładowe ZGN lub KNR-W, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM. 3. W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: -stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w danej branży publikowaną w wydawnictwach SEKOCENBUD- BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. - ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD -informacja o cenach czynników produkcji RMS- (IMB,IME,IMS)- wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów. -ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach -SEKOCENBUD- Informacjach o cenach czynników produkcji RMS lub IRS - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, -wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD- BCR -wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S) -wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej Zysk -Z- należy liczyć od (R+S+Kp), 4. Wykonać przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiary robót dla Wykonawcy dla wyceny ofertowej. 3.2. Szczegółowe określenie zakresu prac projektowo-kosztorysowych, o których mowa w pkt 3.1. siwz zawierają założenia projektowe i kosztorysowe stanowiące Rozdział IV SIWZ. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 3.3.Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 3.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 3.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 3.5.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego, 3.5.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3.5.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.5.4. założeniami projektowymi i kosztorysowymi wraz z decyzją PINB do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, stanowiącymi załącznik nr 3 do III Rozdziału specyfikacji istotnych warunków zamówienia - istotnych postanowień umowy, 3.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3.5.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.6. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 3.7. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 3.8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 3.9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 3.10. Wycena ryczałtowa podana w ofercie musi być wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych I.P.B., przy stawce nie wyższej niż 20,00 PLN/j.n.p. (bez podatku VAT) zgodnie z decyzją Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów z dnia 06.11.2013r. 3.11. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do niniejszej specyfikacji. 3.11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach: a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych; b) ograniczenia środków budżetowych na realizację Przedmiotu zamówienia; c) zmiany zakresu rzeczowego i finansowego; d) zmiany osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; e) powierzenia Podwykonawcy wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia lub zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Podwykonawcą, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia; f)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy. 3.11.2. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.11.3. Wynagrodzenie ostateczne - ryczałt - za wykonany pełen zakres prac - będzie obejmować łącznie wynagrodzenie podstawowe, podatek VAT oraz uzyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia. 3.12. Wymagania dotyczące gwarancji : Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach