Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie jednej edycji kursu przyuczającego do zawodu: Brukarz w Zakładzie Karnym Warszawa Białołęka - oznaczenie sprawy Dkw220/6/2014/DP220/2/2014.

Zakład Karny Warszawa-Białołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 279 73 00 , fax. 22 279 73 21
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Warszawa-Białołęka
  ul. Ciupagi 1b 1b
  03-016 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 279 73 00, fax. 22 279 73 21
  REGON: 01719119400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-wymiar sprawiedl.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie jednej edycji kursu przyuczającego do zawodu: Brukarz w Zakładzie Karnym Warszawa Białołęka - oznaczenie sprawy Dkw220/6/2014/DP220/2/2014.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przeprowadzenie jednej edycji kursu przyuczającego do zawodu brukarza dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Warszawie Białołęce, w/w kurs finansowany będzie ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Kurs powinien obejmować 12 skazanych, czas trwania kursu 80 godzin, (zajęcia teoretyczne w ilości 20 godz. i zajęcia praktyczne w ilości 60 godz. łącznie 12 kolejnych dni roboczych). Dzienna liczba godzin kursu nie może przekroczyć 7 godzin lekcyjnych z przerwami 15 minutowymi. Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie w godz. 8.00 do 15.00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Kurs musi zakończyć się wydaniem dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności. 2. Cele kursu: 1 edycja kursu: Brukarz - uczestnikami kursu będą skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Warszawie-Białołęce. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac w zakresie właściwego układania kostki brukowej. 3. Jako zamawiający zapewniamy: 1 edycja kursu: Brukarz - salę szkoleniową do zajęć teoretycznych (wyposażoną w sprzęt audiowizualny, ekran projekcyjny, telewizor, odtwarzacz DVD), - plac przeznaczony do zajęć praktycznych. 4. Wykonawca szkolenia musi posiadać: wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 5. Od Wykonawcy kursu będziemy wymagali: 1. prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, na podstawie § 21 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622), którą stanowić będą: - program nauczania (zawierający w szczególności nazwę i zakres kursu, czas trwania i sposób organizacji, wymagania wstępne dla uczestników, cele kształcenia, plan nauczania określający nazwę zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz literatury oraz niezbędnych środków oraz materiałów dydaktycznych, określenie sposobu sprawdzania efektów szkolenia), - dziennik zajęć edukacyjnych zawierający: imienną listę obecności podpisywaną przez kursantów; wymiar godzin zajęć edukacyjnych, tematy zajęć edukacyjnych; - protokół z egzaminu końcowego, - rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanych kwalifikacji, 2. harmonogramu szkolenia, 3. kalkulację kosztów kursu, 4. zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji na podstawie Rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622) stanowiących załącznik nr 5 do rozporządzenia, 5. zapewnienia wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia zarówno zajęć praktycznych i teoretycznych, 6. zapewnienia Zamawiającemu, na własny koszt: - materiałów dydaktycznych (podręczniki, broszury, zeszyty, długopisy) do teoretycznej nauki zawodu, które uczestnicy szkolenia otrzymają na własność, - narzędzi niezbędnych do nauki praktycznej zawodu, - materiałów niezbędnych do nauki praktycznej zawodu, w wysokości 40% ogólnego kosztu usługi przeprowadzenia kursu, według asortymentu wskazanego przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, - odzieży ochronnej i obuwia roboczego (w ramach zajęć praktycznych ) dostosowanych do pory roku oraz warunków atmosferycznych, a także środków ochrony indywidualnej, - ubezpieczenia na własny koszt uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu (NNW), - przeprowadzenie na własny koszt badań lekarskich uczestnikom kursu na terenie jednostki, - zobowiązuje się na własny koszt dokonać wywozu wszelkich odpadów pozostałych po zakończeniu kursu, - przeprowadzenia pisemnej ankiety oceny szkolenia wśród uczestników kursu - po zakończeniu szkolenia, 7. przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach