Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na scalenie lokali nr 3 i 4 w jeden lokal nr 3-4 w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Podchorążych 16

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 022 5493737
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 022 5493737
  REGON: 01085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na scalenie lokali nr 3 i 4 w jeden lokal nr 3-4 w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Podchorążych 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na scalenie lokali nr 3 i 4 w jeden lokal nr 3-4 w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Podchorążych 16, zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - istotnych postanowień umowy. 1.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych i kosztorysowych stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ - istotnych postanowień umowy : ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Zakres zamawianego opracowania: Projekt budowlany scalenia lokali zawierający m.in.: - Inwentaryzację stanu istniejącego (rzuty, widoki, przekroje) w skali 1:50 z dokładnością umożliwiającą sporządzenie przedmiaru robót, - Szczegółowy opis wykonania poszczególnych elementów lokali oraz kolejność wykonywania robót i sposób ich prowadzenia, - Informację BIOZ (lub plan BIOZ o ile w tym przypadku jest wymagany), - Przedmiar robót dla potrzeb wykonawcy robót, - Kosztorys inwestorski scalenia lokali, - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Informacje i wytyczne szczegółowe: - Projekt powinien zawierać układ funkcjonalno - przestrzenny lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni przedpokoju i łazienki, - Zaprojektowany lokal mieszkalny powinien spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z dnia 15 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami, - Projektant złoży w imieniu Zamawiającego wniosek do właściwego organu o pozwolenie na budowę polegającą na scaleniu lokali 3 i 4, - Projektant sporządzi rzuty i przekroje opracowane w skali 1:50 oraz rzut kondygnacji w skali 1:100, - Przed przystąpieniem do bezpośrednich prac projektowych projektant przedstawi Zamawiającemu możliwe opcje układu docelowego lokalu spełniające wszystkie wymogi techniczne w celu wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, - Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały i uzgodnienia niezbędne do wykonania projektu budowlanego (za wyjątkiem uchwały wspólnoty mieszkaniowej) i złożenia wniosku o pozwolenia na budowę. Forma opracowania dokumentacji projektowych: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 462 z 2012 r.), oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129. - PROJEKT BUDOWLANY opracować należy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z pełnymi uzgodnieniami. Projekt będzie zawierał niezbędne obliczenia oraz rysunki w skali 1: 50 z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych. Rysunki detali zostaną wykonane w skali 1:20. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem pdf. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien być trwale oprawiony. - PRZEDMIAR ROBÓT dla potrzeb sporządzenia kosztorysu ofertowego należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH (NORMA). Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam. Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, a koniecznych do wykonania projektu, materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych itp. Forma opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: - SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem doc. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Forma opracowania kosztorysów inwestorskich: KOSZTORYS INWESTORSKI należy wykonać na podstawie sporządzonego przedmiaru stanowiącego część dokumentacji projektowej, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, (za pomocą programu kosztorysowego NORMA na płycie CD) z rozszerzeniem ATH. Kosztorys inwestorski musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r.poz. 1389) z zastrzeżeniem, opracowania go metodą szczegółową. - KOSZTORYS INWESTORSKI wykonać w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych należy zastosować katalogi KNR-W wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM. W kalkulacji szczegółowej należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: - stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w branży budowlanej publikowaną w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD Informacjach o cenach czynników produkcji RMS (IMB wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów. - ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR informacja o cenach czynników produkcji RMS lub IRS wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, -wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S),. wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży, publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp). Kosztorys powinien obejmować pełen zakres robót niezbędnych do realizacji zamówienia, ujętych w przedmiarze robót. Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być zabezpieczony przed przypadkowym zdekompletowaniem. 1.1.2. Budynek jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM Polkowska ul. Polkowska 7 , Warszawa. 1.2. Szczegółowe określenie zakresu prac projektowo-kosztorysowych, o których mowa w pkt 3.1. siwz zawierają założenia projektowe i kosztorysowe, stanowiące załącznik nr 3 do III Rozdziału SIWZ - istotnych postanowień umowy. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 1.3. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 1.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 1.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. - 3.2. specyfikacji mają być wykonane zgodnie z: 1.5.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 1.5.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 1.5.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 1.5.4. założeniami projektowymi i kosztorysowymi do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, stanowiącymi załącznik nr 3 do III Rozdziału specyfikacji istotnych warunków zamówienia - istotnych postanowień umowy, 1.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.5.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.6. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 1.7.W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 1.8.Wykonawca, przy realizacji zamówienia, zobowiązany jest do uzyskania dostępu do pomieszczeń we własnym zakresie. 1.9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.). 1.10. Wycena ryczałtowa podana w ofercie musi być wykonana w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych I.P.B., przy stawce nie wyższej niż 20,00 PLN-j.n.p. (bez podatku VAT) zgodnie z decyzją Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów z dnia 06.11.2013r. 1.11. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do niniejszej specyfikacji. 1.11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach: a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych; b) ograniczenia środków budżetowych na realizację Przedmiotu niniejszej umowy; c) zmiany zakresu rzeczowego i finansowego; d) zmiany osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; e) powierzenia Podwykonawcy wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia lub zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z Podwykonawcą, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem zamówienia; f)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie wydłużających-wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy. 1.11.2. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1.11.3. Wynagrodzenie ostateczne - ryczałt - za wykonany pełen zakres prac - będzie obejmować łącznie wynagrodzenie podstawowe, podatek VAT oraz uzyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia. 1.12. Wymagania dotyczące gwarancji : Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach