Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance ogłasza przetarg

 • Adres: 26-660 Jedlińsk, ul. Jedlanka 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 3213026 , fax. 0-48 3213026
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Jedlance
  ul. Jedlanka 10 10
  26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 3213026, fax. 0-48 3213026
  REGON: 00029472800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dpsjedlanka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców do Domu pomocy Społecznej w Jedlance
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsjedlanka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach