Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z: PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ - UL. TARTACZNEJ oraz SIĘGACZ UL. LĘBORSKIEJ W BYTOWIE .

Gmina Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 822 20 11 , fax. 59 822 25 92
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytów
  ul. 1-go Maja 15 15
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. 59 822 20 11, fax. 59 822 25 92
  REGON: 77097949900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z: PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ - UL. TARTACZNEJ oraz SIĘGACZ UL. LĘBORSKIEJ W BYTOWIE .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z: PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ SIĘGACZ UL. LĘBORSKIEJ W BYTOWIE znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 7/12 obręb 100 oraz PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ UL. TARTACZNA W BYTOWIE znajdującej się na działce o nr ewidencyjnym 175/2 obręb 103. Część 1 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIĘGACZ UL. LĘBORSKIEJ W BYTOWIE Zakres realizacji obejmuje:: a)opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie stosownych do zakresu zadania decyzji i uzgodnień, b)opracowanie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c)przygotowanie odpowiednich dokumentów i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych. d)wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, e)sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: a)zabezpieczenie terenu robót; b)zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt; c)dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane; d)dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; e)zapewnienie dozoru mienia na własny koszt; f)zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody; g)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy; h)uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji; i)niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; Szczegółowy zakres robót zawarty został w SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym. Część 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TARTACZNA W BYTOWIE Zakres realizacji obejmuje: a) opracowanie projektów budowlanych oraz uzyskanie stosownych do zakresu zadania decyzji i uzgodnień, b) opracowanie przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c)opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, d)przygotowanie odpowiednich dokumentów i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych, e)wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych, f)sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: a)zabezpieczenie terenu robót; b)zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt; c)dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy- Prawo Budowlane; d)dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; e)zapewnienie dozoru mienia na własny koszt; f)zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody; g)ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy; h)uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji; i)niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; Szczegółowy zakres robót zawarty został w SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 3 000,00 zł na każdą część zamówienia. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a)w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A.I/O Bytów nr 64 1240 3783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium - Przebudowa dróg gminnych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a)zobowiązanie gwaranta ( banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy , b)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach