Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursu rozszerzającego umiejętności informatyczne wraz z przeprowadzeniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu

Akademia Pomorska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 840 53 27 , fax. 59 842 95 20
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Pomorska
  ul. Arciszewskiego 22A 22A
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 840 53 27, fax. 59 842 95 20
  REGON: 00000145900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl. edu..pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursu rozszerzającego umiejętności informatyczne wraz z przeprowadzeniem egzaminu oraz wystawieniem certyfikatu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu rozszerzającego umiejętności informatyczne oraz egzaminu wraz z wystawieniem certyfikatu, a także dostawę materiałów dydaktycznych dla studentów/studentek pierwszego naboru (rok immatrykulacji 2011) w projekcie Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością. Zamówienie zostało podzielone na 6 części: 1) Grafika komputerowa, poziom zaawansowany 2) Programowanie robotów, poziom średniozaawansowany 3) Technologie mobilne, poziom zaawansowany 4) Projektowanie przestrzenne CAD 3D, poziom średniozaawansowany 5) Projektowanie przestrzenne CAD 3D, poziom zaawansowany 6) Zielone biuro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.apsl.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach