Przetargi.pl
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dzierżawa fakoemulsyfikatora (rok produkcji 2013r.) wraz z dostawą akcesoriów

Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6207501 , fax. 58 6201114
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o.
  ul. Wójta Radtkego 1 1
  81-348 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6207501, fax. 58 6201114
  REGON: 19014158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwincentego.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dzierżawa fakoemulsyfikatora (rok produkcji 2013r.) wraz z dostawą akcesoriów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dzierżawa fakoemulsyfikatora (rok produkcji 2013r.) wraz z dostawą akcesoriów: 1) Głowica ultradźwiękowa-3 szt. 2) Pęseta diatermii -1 szt. 3 Przewód do diatermii -1 szt. 4) Końcówka irygacyjna -3 szt. 5) Końcówka aspiracyjna- 3 szt. 6) Metalowy klucz do igieł- 3 szt. zw. dalej akcesoriami oraz sukcesywnymi dostawami części niezbędnych do pracy urządzenia (zw. dalej materiałami): 7) kasety kompatybilne z dzierżawionym fakoemulsyfikatorem (jednorazowego użytku) - 850 szt. 8) tipy z osłonkami do fakoemulsyfikatora (wielorazowego użytku) - 25 szt. 9) osłonki na tipy wraz z komorą testową (wielorazowego użytku) - 7 szt. 10) witrektom pneumatyczny (jednorazowego użytku) - 3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwincentego.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach