Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji pn. Budowa farm fotowoltaicznych przy ul. Konopnickiej i Kościuszki oraz przy ul. Motokrosowej wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE

GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, Rynek 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA CIESZYN reprezentowana przez Burmistrza Miasta Cieszyna
  Rynek 1
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  REGON: 072182338
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.cieszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji pn. Budowa farm fotowoltaicznych przy ul. Konopnickiej i Kościuszki oraz przy ul. Motokrosowej wraz z opracowaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią pochodzącą z OZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dokumentacja projektowo-kosztorysowa farmy fotowoltaicznej na terenie przy ul. Konopnickiej i Kościuszki wraz z analizą techniczno-energetyczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZdokumentacja projektowo-kosztorysowa farmy fotowoltaicznej na terenie przy ul. Motokrosowej wraz z analizą techniczno-energetyczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZopracowanie informatycznego systemu zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:3) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 dokumentacji (opracowania) obejmującego informatyczny system zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii;4) dysponuje (będzie dysponować) i skieruje do realizacji zamówienia osoby, która w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem składania ofert opracowała lub brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji (opracowania) obejmującej informatyczny system zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach