Przetargi.pl
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice

Gmina Gaszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-293 Gaszowice, Rydułtowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 43 27 157, , fax. 32 43 27 166
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gaszowice
  Rydułtowska 2
  44-293 Gaszowice, woj. śląskie
  tel. 32 43 27 157, , fax. 32 43 27 166
  REGON: 53999200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gaszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi 1) Budynek Urzędu Gminy Gaszowice Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 20 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 7 789,82 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. 2) Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składająca się z 39 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 15,6 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 15 064,55 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. 3) Budynek Przedszkola w Czernicy a) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składająca się z 48 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,2 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 18 761,58 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. b) Demontaż kotła węglowego wraz z podajnikiem, a następnie montaż kotła na biomasę (pellet). Wszystkie prace związane z montażem kotła będą odbywały się w pomieszczeniu kotłowni. W pomieszczeniu składu opału przewiduje się skucie tynków, wykonanie nowych oraz malowanie ścian. Ponadto należy wykonać wentylację wywiewną, a w miejscu istniejącego zsypu zostanie zabudowane okno. c) Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium zakresie poszczególnych zadań w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 02 8470 0001 2040 0051 5025 0003 z adnotacją: "wadium - Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice” 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach