Przetargi.pl
Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zlokalizowanych przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Obwodnica
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 933 900 , fax. 32 285 80 30
 • Data zamieszczenia: 2020-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.
  ul. Obwodnica 8
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 323 933 900, fax. 32 285 80 30
  REGON: 35039830000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.aigsa.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych (PV) do produkcji energii elektrycznej w obiektach Parku Wodnego i Hali Sportowej zlokalizowanych przy ul. Obwodnica 8 w Tarnowskich Górach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 99,4 kWp każda (2x99,4) wraz z przyłączeniem do instalacji elektrycznej wewnętrznej Hali Sportowej oraz Parku Wodnego oraz jej uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej instalacji. Przedmiotem zamówienia polegającego na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych jest: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej wraz z wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia. 2. Uzyskanie wszelkie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i opinii, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlano-montażowych objętych Przedmiotem Zamówienia w tym opracowanie Opinii Geotechnicznej oraz uzyskanie Warunków Technicznych Przyłączenia. 3. Przygotowanie terenu do zabudowy paneli fotowoltaicznych wraz z takim zabezpieczeniem terenu, by uniemożliwić porastanie nieuporządkowaną roślinnością 4. Wykonanie dróg dojazdowych i ścieżek zapewniających dostęp do terenu objętego inwestycją i poruszanie się po terenie 5. Wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z dostawą niezbędnych materiałów, urządzeń zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i projektem wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa i normami, 6. Odtworzenie terenu prowadzenia kabli i przyłączy elektroenergetycznych 7. Wykonanie rozbudowy i modernizacji rozdzielnic elektrycznych, 8. Dostosowanie istniejących systemów zasilania elektrycznego wyprowadzenia mocy do sieci wewnętrznej przedsiębiorstwa 9. Zainstalowanie układu automatyki, kontroli i sterowania wraz z systemem wizualizacji i monitoringu 10. Wykonanie ogrodzenia terenu objętego inwestycją 11. Wykonanie nowej instalacji CCTV wraz ze modernizowaniem systemu monitoringu i instalacji CCTV terenów Zamawiającego w taki sposób, by obejmował cały teren objęty inwestycją 12. Przeprowadzenie odbioru technicznego zadania z Zamawiającym i Operatorem Sieci Dystrybucyjnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, obowiązującymi normami, przepisami i sztuką techniczną. 13. Uzyskanie niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji PV dokumentacji formalnoprawnej wymaganej przez obowiązujące prawo i przepisy. 14. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi instalacji fotowoltaicznej dla pracowników Zamawiającego. 15. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym zdjęciową, geodezyjną w wersji drukowanej i elektronicznej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.01-IŻ.01-24-363/19 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2020 r. W przypadku nie uzyskania dofinansowania, Zamawiający unieważni przedmiotowe postepowanie na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 3. Szczegóły dotyczące wadium określono w Rozdziale XIX SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach