Przetargi.pl
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Świerklaniec

Gmina Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, Młyńska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 844 853 , fax. 322 844 852
 • Data zamieszczenia: 2021-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świerklaniec
  Młyńska 3
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 322 844 853, fax. 322 844 852
  REGON: 54000900000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Świerklaniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie, o mocy 49,83 kWp w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z przyłączeniem do instalacji elektrycznej Oczyszczalni Ścieków, jej uruchomieniem, przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji, zgłoszeniem mikroinstalacji do Sieci Elektroenergetycznej oraz przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji przedmiotowej instalacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach