Przetargi.pl
Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeŁ energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów” Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”

Gmina Przyrów ogłasza przetarg

 • Adres: 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-34 35 54 120-123 , fax. 0-34 35 54 120 wew. 21
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przyrów
  ul. Częstochowska 7
  42-248 Przyrów, woj. śląskie
  tel. 0-34 35 54 120-123, fax. 0-34 35 54 120 wew. 21
  REGON: 54983200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonie robót dotyczących dostawy, montażu i serwisowania instalacji odnawialnych źródeŁ energii: paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów oraz kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy oraz budynkach użyteczności publicznej w gminie Przyrów. Część I- ,,Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów” Część II - „OZE w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Przyrów” Część III - „Czysta energia w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Przyrów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: 1. Część I zamówienia: • Montaż: zestawów paneli fotowoltaicznych – 22 szt., zestawów kolektorów słonecznych – 7 szt., kotłów 2 szt., na budynkach mieszkańców oraz montaż zestawów paneli fotowoltaicznych o mocy 25,84 kWp, na budynku Urzędu Gminy w Przyrowie. 2. Część II zamówienia: • Montaż: zestawów paneli fotowoltaicznych – 26 szt., zestawów kolektorów słonecznych – 11 szt., kotłów 2 szt., zestawów pompa ciepła 2 szt., na budynkach mieszkańców oraz montaż zestawów paneli fotowoltaicznych o mocy 38,08 kWp, na budynku Szkoły Podstawowej w Przyrowie, i montaż zestawów paneli fotowoltaicznych o mocy 15,3 kWp, na budynku Przedszkola w Przyrowie. 3. Część III zamówienia: Montaż: zestawów paneli fotowoltaicznych na 7 budynkach użyteczności publicznej tj; Ujęcie wody Julianka o mocy 20,4kWp, Ujęcie wody Stanisławów o mocy 38,76kWp, Przepompownie ścieków sztuk 5, o mocach: 10,2 kWp; 2,72 kWp; 5,44 kWp; 6,12 kWp; 6,8kWp. Zamawiający wymaga: - Dostarczone produkty posiadały technologię, która pojawiła się na rynku (w sprzedaży), nie wcześniej niż cztery lata przed ogłoszeniem niniejszego przetargu. - Efektywność energetyczna podgrzewu cwu przez pompę ciepła zastosowana według normy: EN 16147:2017 przy A20/W10-53 – lub równoważne. - Pozytywny wynik próby odporności na uderzenie płaskiego kolektora słonecznego dokonanej zgodnie normą EN-ISO 9806:2013 – lub równoważne. (odporność na gradobicie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 1) dla I części zamówienia: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2) dla II części zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 3) dla III części zamówienia: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.04.2020 r. do godz. 9.00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Janów: Krakowski Bank Spółdzielczy w Niegowie, Odział w Przyrowie. nr rachunku: 18 8591 0007 0330 0926 0185 0001 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 16 a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jednej roboty polegającej na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii o wartości: 1) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto)- dla I części zamówienia 2) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto- dla II części zamówienia 3) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto- dla III części zamówienia W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN.) UWAGA: W związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być Podwykonawcą części przedmiotu zamówienia o wartości”: 1) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto)- dla I części zamówienia 2) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto)- dla II części zamówienia 3) nie mniejszej niż 500 000,00 zł (brutto- dla III części zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach