Przetargi.pl
Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice

Gmina Gaszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-293 Gaszowice, Rydułtowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 43 27 157 , fax. 32 43 27 166
 • Data zamieszczenia: 2022-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gaszowice
  Rydułtowska 2
  44-293 Gaszowice, woj. śląskie
  tel. 32 43 27 157, fax. 32 43 27 166
  REGON: 53999200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gaszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnawialne Źródła Energii w Gminie Gaszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I – montaż instalacji fotowoltaicznych 1)Budynek Urzędu Gminy Gaszowice Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składającej się z 20 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 8 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 7 789,82 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. 2)Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczerbicach Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składająca się z 39 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 15,6 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 15 064,55 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. 3)Budynek Przedszkola w Czernicy Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, składająca się z 48 sztuk modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 19,2 kWp, której planowany uzysk energii elektrycznej wynosi 18 761,58 kWh. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zabezpieczona przed wypływem energii do sieci elektroenergetycznej. Zadanie II – montaż kotła na biomasę Budynek Przedszkola w Czernicy a)Demontaż kotła węglowego wraz z podajnikiem, a następnie montaż kotła na biomasę (pellet). Wszystkie prace związane z montażem kotła będą odbywały się w pomieszczeniu kotłowni. W pomieszczeniu składu opału przewiduje się skucie tynków, wykonanie nowych oraz malowanie ścian. Ponadto należy wykonać wentylację wywiewną, a w miejscu istniejącego zsypu zostanie zabudowane okno. b)Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach