Przetargi.pl
Dzierżawa aparatu MagnaPURE 96 system do zapewnienia ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3512345 , fax. 32 3512318
 • Data zamieszczenia: 2022-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3512345, fax. 32 3512318
  REGON: 29688000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budźetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa aparatu MagnaPURE 96 system do zapewnienia ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa aparatu MagnaPURE 96 system do zapewnienia ciągłości badań w kierunku SARS-CoV-2. 1.Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wykorzystaniem cząstek magnetycznych – MagNA Pure 96 Instrument 2.Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 96 prób (zakres objętości próby 50 - 500 µl) w czasie do ok. 60 minut (czas dla próby o objętości wyjściowej 200 µl; ostateczny czas izolacji zależny od wybranego protokołu). 3.Możliwość jednoczesnej, równoległej izolacji 48 prób (objętość próby 1 000 µl). 4.Możliwość jednoczesnego wstawienia na pokład aparatu 96 prób do izolacji; całkowity czas izolacji niezależny od ilości prób wstawionych na pokład w momencie startu urządzenia (w zakresie 1-96). 5.System wyposażony w dwa ramiona mechaniczne posiadające: •głowicę pipetującą odpowiednie odczynniki do izolacji przez cztery indywidualnie kontrolowane kanały i rozdzielającą płyn do odpowiednich dołków kasety reakcyjnej. Głowica posiada czytnik kodów kreskowych umożliwiających sprawdzanie załadowanych na pokład odczynników oraz materiałów zużywalnych. •głowicę reakcyjną wyposażoną w 96 dyszową głowicę pipetującą, odpowiedzialną za rozpipetowanie odczynników do izolacji oraz izolację materiału biologicznego w max 96 próbach jednocześnie. Oba ramiona mogą poruszać się w trzech kierunkach (x, y, z) 6.Automatyczne mieszanie kulek magnetycznych zintegrowane na pokładzie aparatu (element wyposażenia urządzenia). 7.System zamknięty, wyposażony w zoptymalizowane, gotowe do użycia zestawy odczynnikowe oraz materiały zużywalne przeznaczone do izolacji kwasów nukleinowych: •MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Small Volume Kit (CE-IVD) •MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Large Volume Kit (CE-IVD) •MagNA Pure 96 Cellular RNA Large Volume Kit* umożliwiają przeprowadzenie procesu izolacji z szerokiego zakresu prób wyjściowych. 8.Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z nastepujących rodzajów prób: pełna krew, surowica, osocze, tkanka (świeża – mrożona), tkanka FFPE, komórki z hodowli, mocz, wymazówki, plwocina, CSF, BAL, kał, pełna krew stabilizowana w probówkach PAXgene Blood RNA tube*, tkanka stabilizowana w RNAlater* 9.Możliwość izolacji pozakomórkowych, wolnokrążących kwasów nukleinowych (cfNA)- z zastosowaniem odpowieniego zestawu buforów. ( objętość próby 2-4 ml osocza ). 10.Możliwość izolacji genomowego DNA oddzielnym protokołem zoptymalizowanym pod NGS 11.Możliwość wstawienia na pokład aparatu różnych rodzajów prób do izolacji DNA w trakcie jednej reakcji. 12.Rodzaje izolowanego materiału: DNA, kwasy nukleinowe pochodzenia wirusowego, total RNA* 13.Krótki czas przygotowania aparatu do pracy (wstawienie odczynników i materiałów zużywalnych na pokład, wprowadzenie informacji o próbkach i parametrach reakcji) – ok 5 - 10 minut. 14.Zakres objętości •próba: 50 - 1000 µl •elucja: 50 - 200 µl 15.Jeden rodzaj końcówek pipetujących (objętość 1 000µl) używanych na pokładzie aparatu, niezależnie od aplikacji. 16.Stacja wyposażona w: dwie lampy UV do dekontaminacji powierzchni roboczej zewnętrzny komputer typu PC sterujący pracą stacji osobny pojemnik na zużyte końcówki osobny pojemnik na odpadki płynne (wewnętrzny oraz opcjonalnie – zewnętrzny). możliwe połączenie typu LIMS (Laboratory Information Management System) czytnik kodów kreskowych (połączenie przez USB) 17.Aparat przystosowany do automatycznego przeprowadzania następujących czynności: •izolowanie DNA z 50, 100, 200, 500, 1 000 µl pełnej krwi i osocza, •izolowanie DNA z 300, 350, 400 µl lizatu z pełnej krwi •izolowanie DNA z 350, 450 µl lizatu z surowicy, osocza i pełnej krwi •izolowanie DNA z 200, 500, 1 000 µl próbki lub lizat typu komórki bakteryjne, grzyby, wirusy z różnego rodzaju materiałów (w tym kał, mocz, BAL, CSF, wymazówki, plwocina, pełna krew, surowica, osocze) •izolowanie DNA z 5 x 105, 1 x 106 komórek z hodowli •izolowanie DNA z max 5 lub max 25mg tkanki (homogenat) •izolowanie DNA z tkanek / fragmentów (do 10 µm) FFPE po deparafinizacji / lizie. •izolowanie RNA z 1 x 106 komórek z hodowli •izolowanie RNA z 400, 800 µl pełnej krwi przechowywanej w probówkach PAXgene •izolowanie RNA z max 25mg tkanki (homogenat) •izolowanie RNA z max 20mg tkanki stabilizowanej w buforze RNAlater •izolowanie RNA ze skrawków FFPE (1-10 µm), po deparafinizacji i lizie. •Izolowanie jednoniciowych, wolnokrążących cfNA z 2 ml osocza, po lizie w odpowiednim buforze •Izolowanie jednoniciowych, wolnokrążących cfNA z 4 ml osocza, po lizie w odpowiednim buforze •Izolowanie dwuniciowych, wolnokrążących cfNA z 2 ml osocza, po lizie w odpowiednim buforze •Izolowanie dwuniciowych, wolnokrążących cfNA z 4 ml osocza, po lizie w odpowiednim buforze •Izolowanie dwunicowego DNA zoptymalizowane pod NGS 18.Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z różnego rodzaju materiałów wyjściowych. 19.Niezbędne oprogramowanie do zaprojektowania, przeprowadzenia reakcji izolacji dostarczone na stacji roboczej polecanej przez producenta aparatu do obsługi systemu. 20.Wszystkie dostępne protokoły do izolacji kwasów nukleinowych (>25) zapisane w pamięci komputera sterującego aparatem. •Urządzenie nie wymaga dostosowywania / projektowania protokołów do izolacji po instalacji urządzenia. 21.Nowe protokoły do izolacji udostępniane na stronie internetowej producenta urządzenia. 22.Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim. 23.Możliwość połączenia z LIMS. 24.Zgodność z 21CFR part 11 (subsection B) 25.Urządzenie posiada certyfikat CE-IVD, zgodność z dyrektywą 98/79/EC Cechy decydujące o unikalności urządzenia / cechy wyróżniające produkt na tle aktualnej oferty rynkowej: 1.Jednoczesna, równoległa izolacja 96 prób w krótkim czasie 2.Głowica reakcyjna wyposażona w 96-dyszową głowicę pipetującą 3.Automatyczne mieszanie kulek magnetycznych na pokładzie aparatu 4.Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów prób w tej samej reakcji 5.Dostępne, zoptymalizowane zestawy do izolacji DNA oraz wirusowych kwasów nukleinowych z certyfikatem CE-IVD. 6.Zoptymalizowany protokół izolacji genomowego DNA z krwi pod NGS 7.Możliwość izolacji cfNA 8.Urządzenie z certyfikatem CE-IVD, zgodność z dyrektywą 98/79/EC.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach