Przetargi.pl
Mechanizm Racjonalnych Usprawnień - dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie systemu oznakowań dla budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
  ul. Georgiusa Agricoli 2
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  REGON: 243220420
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechanizm Racjonalnych Usprawnień - dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie systemu oznakowań dla budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie systemu oznakowań dla budynku wieży ciśnień przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu. 1. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:a. Wykonanie oznakowania pod postacią: - oznakowania wewnętrznego oraz oznakowania na zewnątrz budynku (w tym oznakowanie bram wejściowych, wykonanie pylonu), - oznakowania kondygnacji, oznakowania kierunkowego,- oznakowania drzwi, windy, oraz oznakowania informacyjnego,- wykonania piktogramów;b. Wykonanie grafik ściennych: - w salach warsztatowych na powierzchni ścieralnej, - w pylonie na elewacji szklanej i betonowej;c. Wykonanie mapy tyflograficznej obejmującej teren zewnętrzny oraz rozkład pomieszczeń na poszczególnych piętrach budynku;d. Wykonanie oznakowania w zakresie zwiększenia dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj.:- wykonanie pola uwagi przed wejściem na teren obiektu, do budynku oraz na początku biegu schodów; oznakowanie furtek, drogi do budynku oraz wejścia głównego do budynku; - oznakowanie tabliczkami w języku Braille’a oraz kodami QR poręczy schodów, klamek drzwi oraz samych drzwi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928470-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu systemu identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w budynku kubaturowym, o wartości usługi co najmniej 100 000,00 PLN brutto.Uwaga: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonanej wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.Uwaga: W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach