Przetargi.pl
Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z terenem zewnętrznym

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7799300-1
 • Data zamieszczenia: 2017-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7799300-1
  REGON: 001094121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z terenem zewnętrznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż systemu informacji wizualnej (SIW) w rewitalizowanych budynkach Łaźni Głównej i Stolarni o łącznej powierzchni ok. 2,2 tys. m2 oraz na terenie zewnętrznym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach o powierzchni ok. 1,25 ha. 1.1. Ogólna charakterystyka elementów SIW dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni oraz terenu zewnętrznego Muzeum Śląskiego w Katowicach. W skład systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Śląskiego wchodzi kilkanaście rodzajów nośników informacji. 1) Teren zewnętrzny. Na terenie zewnętrznym znajduje się 15 rodzajów (oznaczonych literami alfabetu) nośników informacji: 1. Pylony jednostronne z podpisem miejsca oraz kierunkowe dla pieszych P; 2. Pylony jednostronne (wymiana lic) P; 3. Pylon dwustronny kierunkowy dla pieszych P; 4. Pylony jednostronne z mapą terenu C; 5. Pylony dwustronne z mapą terenu C; 6. Pylony dwustronne z mapą terenu (wymiana lic) C; 7. Pylon drogowy, parkingowy E; 8. Pylony jednostronne z treścią reklamową R1; 9. Pylony dwustronne z treścią reklamową R2; 10. Wypełnienie pomiędzy poręczami z blachy ocynkowanej BP; 11. Zewnętrzne naścienne informacje kierunkowe M; 12. Zakaz wyprowadzania psów TZ; 13. Grafika wyklejana na szybie elewacyjnej H; 14. Tablica z regulaminem wieży widokowej W; 15. Logo na murze oporowym L. 2) Informacje wewnętrzne w Łaźni Głównej i Stolarni. Wewnątrz budynków Łaźni Głównej i Stolarni znajduje się 17 rodzajów (oznaczonych symbolami literowymi) nośników informacji: 1. Informacja zewnętrzna na szybie D 2. Informacje na drzwiach zewnętrznych DZ_Ł 3. Informacje na drzwiach zewnętrznych DZ 4. Folia mrożona wyklejana na szklanych drzwiach F 5. Tablice z informacją o piętrze KS 6. Tablice kierunkowe KB 7. Tabliczki przydrzwiowe z informacją o pomieszczeniu DT 8. Tabliczki przydrzwiowe bez informacji o pomieszczeniu DT 9. Informacje o pomieszczeniu naklejane na drzwiach DN 10. Tabliczki prostopadłe przy drzwiach do toalet i szatni DP 11. Informacje naklejane na drzwiach do toalet NT 12. Informacje z folii PCV typu wewnętrznego N 13. Informacja o piętrach przed windą wyklejana na szybie WP 14. Tablice z informacją o piętrach przed windami WP 15. Tablice z informacją o piętrach w windach WP 16. Wolnostojące stojaki na plakaty SP 17. Wolnostojące stojaki na ulotki SU 1.2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z dwóch dodatkowych dostaw wraz z montażem (opcja): a) wyłącznie w ramach pozycji zdefiniowanych w załączniku nr 6 do Opisu Przedmiotu Zamówienia pn.: „Wykaz elementów branży PG” (zwanym dalej wykazem elementów branży PG); b) w cenach zaoferowanych przez Wykonawcę, określonych w załączniku nr 2 do umowy; c) o łącznej wartości nie przekraczającej 20% wartości umowy podstawowej; d) w ramach których Zamawiający nie określa, jakie konkretnie pozycje z w/w wykazu zostaną zamówione w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości wybranych pozycji, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym maksymalna wartość opcji nie będzie większa niż 20% wartości umowy podstawowej; e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji w/w dostaw do dnia 31.12.2017 r.; f) z terminem realizacji każdego z w/w zamówień do 4 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego zamówienia Wykonawcy; g) Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku nie zamówienia przez Zamawiającego jednego lub dwóch dodatkowych zamówień, jak również żadna rekompensata z tego tytułu. Umowa zatem opiewać będzie na kwotę obejmującą wartość wszystkich pozycji określonych w wykazie elementów branży PG (wartość umowy podstawowej), powiększoną maksymalnie o 20%. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Termin wykonania podstawowego zamówienia: do dnia 17.04.2017 r. Termin wykonania opcji zamówienia: do dnia 31.12.2017 r. w ramach maksymalnie dwóch z zamówień z terminem realizacji każdego zamówienia nie dłuższym niż 4 tygodnie od daty jego złożenia przez Zamawiającego. 4. Kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne 34928470-3 Elementy oznakowania 5. Miejsce realizacji: Muzeum Śląskie w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice. 5. Termin gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia minimum 4-letniej (48 miesięcy) gwarancji na przedmiot zamówienia. Termin gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale XIV ust. 4 lit. c) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928470-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w wysokości 6.000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, numer rachunku: 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – numer referencyjny: MŚ-ZP-ZB-333-2/17”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym w rozdziale IX ust. 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b. gwarancji lub poręczenia – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. W treści gwarancji lub poręczenia, muszą znajdować się następujące informacje: a. numer referencyjny: MŚ-ZP-ZB-333-2/17 b. kwota wadium, c. okres ważności dokumentu, d. nazwa Zamawiającego, e. nazwa wnoszącego wadium – Wykonawcy, f. treść oświadczenia gwaranta z którego jednoznacznie wynika, iż gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach