Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień w ramach projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ogłasza przetarg

 • Adres: 42200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 322 92 06 , fax. 34 322 92 07
 • Data zamieszczenia: 2017-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9
  42200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 34 322 92 06, fax. 34 322 92 07
  REGON: 15140614000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień w ramach projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia kursu instruktora terapii uzależnień związanego z realizacją indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej uczestnika projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs zawodowy powinien obywać się na terenie powiatu częstochowskiego. Zamawiający dopuszcza realizację usługi poza terenem powiatu częstochowskiego na warunkach określonych w ust. 7 Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.Adresatem usługi jest uczestnik Projektu Partnerskiego "Drużyna Powiatu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) [zwana dalej ustawą PzP) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy (tj. mniejsza niż kwota 209 000 euro w przypadku usług).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach