Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 9 sołectw Gminy Jasienica

Gmina Jasienica ogłasza przetarg

 • Adres: 43-385 Jasienica, Jasienica 159
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 334726200 , fax. 334726262
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasienica
  Jasienica 159
  43-385 Jasienica, woj. śląskie
  tel. 334726200, fax. 334726262
  REGON: 072182255
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jasienica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 9 sołectw Gminy Jasienica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: część 1 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Biery, Grodziec, Świętoszówka.Zamówienie polegać będzie na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie odśnieżania, posypywania grysem lub solą oraz usuwanie zasp śnieżnych w zależności od panujących warunków atmosferycznych, na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 kwietnia 2023r. 1.3. Wykonawca winien dysponować materiałami do posypywania tj. sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm (w ilościach niezbędnych do prawidłowego utrzymania przejezdności dróg) dopuszczonymi do posypywania dróg, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz. 1960).Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ- formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a), który należy złożyć wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ.1.1. Przedmiot zamówienia:część 2 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielowicko, Łazy, Wieszczęta1.2. Zamówienie polegać będzie na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie odśnieżania, posypywania grysem lub solą oraz usuwanie zasp śnieżnych w zależności od panujących warunków atmosferycznych, na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 kwietnia 2023r.1.3. Wykonawca winien dysponować materiałami do posypywania tj. sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm (w ilościach niezbędnych do prawidłowego utrzymania przejezdności dróg) dopuszczonymi do posypywania dróg, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz. 1960).1.4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ- formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a), który należy złożyć wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ.1.1. Przedmiot zamówienia:część 3 – Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Iłownica, Landek, Roztropice1.2. Zamówienie polegać będzie na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w zakresie odśnieżania, posypywania grysem lub solą oraz usuwanie zasp śnieżnych w zależności od panujących warunków atmosferycznych, na terenie Gminy Jasienica w terminie od dnia zawarcia umowy do 15 kwietnia 2023r.1.3. Wykonawca winien dysponować materiałami do posypywania tj. sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm (w ilościach niezbędnych do prawidłowego utrzymania przejezdności dróg) dopuszczonymi do posypywania dróg, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz. 1960).1.4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają poniższe załączniki do SWZ- formularz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a), który należy złożyć wraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowejZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.3.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:3.4.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/ wykonuje należycie jedną (1) usługę polegającą na zimowym utrzymaniu dróg, w jednym sezonie zimowym, na kwotę 15 000,00 zł brutto, niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę.3.4.2. Dla każdej części Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych dla poszczególnych części:1) dla części 1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w na terenie sołectwa Biery, Grodziec, Świętoszówka - SPRZĘT: ciągnik z pługiem z napędem na dwie osie - 3 szt., rozrzutnik do materiałów sypkich (sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm) - 3 szt.2) dla części 2 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w na terenie sołectwa Bielowicko, Łazy, Wieszczęta - SPRZĘT: ciągnik z pługiem z napędem na dwie osie - 3 szt., rozrzutnik do materiałów sypkich (sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm) – 3 szt.3) dla części 3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w na terenie sołectwa Iłownica, Landek, Roztropice - SPRZĘT: ciągnik z pługiem z napędem na dwie osie - 3 szt., rozrzutnik do materiałów sypkich (sól, grys kamienny o frakcji od 2 do 4 mm) – 3 szt.4) Ponadto Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) niezależnie od ilości części, na które Wykonawca złoży ofertę, sprzętem do usuwania zasp śnieżnych powstałych w wyniku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. sprzęt typu fadroma) w ilości min. 1 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach