Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 w Sosnowcu

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, Partyzantów 10a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 296 07 21
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
  Partyzantów 10a
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 296 07 21
  REGON: 277840998
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dla zadania pn.: Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Adaptacja lokalu przy ul. Jodłowej 4 w Sosnowcu na potrzeby utworzenia świetlicy, placówki profilaktyczno socjoterapeutycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.3. Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.4. Zakres robót oraz ilości będące przedmiotem zamówienia należy traktować jako zakres poglądowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:a) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;b) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy i będzie podlegała ocenie w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika budowy”.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa w pkt. 4 lit. a) i b) powyżej, pod warunkiem posiadania uprawnień wskazanych w pkt. 4.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach