Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Hażlach ogłasza przetarg

 • Adres: 43-419 Hażlach, Główna 57
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8569479
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hażlach
  Główna 57
  43-419 Hażlach, woj. śląskie
  tel. 33 8569479
  REGON: 072182479
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hazlach.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa Infrastruktury Sieciowo-Serwerowej zawierającej: serwer obliczeniowy - Typ 1 w ilości 1 szt., dysk serwerowy - Typ 1 w ilości 3szt., serwerowy system operacyjny - Typ 1 w ilości 3 szt., serwerowy system operacyjny - Typ 2 w ilości 1 szt., przełącznik sieciowy - Typ 1 w ilości 4 szt., przełącznik sieciowy - Typ 2 w ilości 1 szt., system ochrony sieci (komplet) - typ 1 w ilości 1 szt., system ochrony sieci - typ 2 w ilości 1szt., taśmowy nośnik danych - typ 1 w ilości 5szt.Dostawa Sprzętu Komputerowego w skład, którego wchodzi: stacja robocza wraz z monitorem - Typ 1 w ilości 1 szt., stacja robocza wraz z monitorem - Typ 2 w ilości 2 szt., komputer przenośny - Typ 1 w ilości 6 szt.Dostawa Formularzy Elektronicznych ePUAP w ilości 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30210000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2020, poz. 299).Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Dla części II i części III Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie wskazuje w tym zakresie warunków.4. zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:DLA CZĘŚCI 1: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) polegające na dostawie sprzętu sieciowego oraz serwera/ów o wartości nie mniejszej aniżeli 150.000,00 zł brutto.DLA CZĘŚCI 2: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej aniżeli 50.000,00 zł brutto. Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie: stacje robocze wraz z monitorem.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający dopuszcza, aby zdolności techniczne lub zawodowe były spełnione przez jednego, wybranego Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach