Przetargi.pl
Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r

Gmina Janowice Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7515124 , fax. 075 7515124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2 2
  58-520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7515124, fax. 075 7515124
  REGON: 23082166400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : Odbudowa uszkodzonego muru oporowego, oraz drogi w miejscowości Trzcińsko dz. nr 383 w km od 0,777 do 0,877 [powódź lipiec 2012 r Zakres rzeczowy zadania został określony w: projekcie budowlano-wykonawczym dokumentacji przetargowej przedmiar robót szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. ZAKRES WYKONAYWANYCH PRAC W RAMACH ODBUDOWY. Wyniesienie i zastabilizowanie trasy punktów Oczyszczenie terenu z krzewów i samosiejek drzew oraz innej roślinności Wykonanie wykopu Zabezpieczenie wodociągu, Wykonanie wymiany gruntu pod ścianę oporową Wykonanie ściany oporowej Izolacja ściany , Montaż studni i przepustu, Konstrukcja gruntu zbrojonego, Odtworzenie jezdni, Wykonanie bariero poręczy, Wykonanie poboczy. Szczegółowy opis zamówienia stanowią oprócz zapisów niniejszej SIWZ: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt remontu, przedmiar robót.zwane w dalszej treści jako dokumentacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nformacje ogólne: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 11.2.1. pieniądzu; 11.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.2.3. gwarancjach bankowych; 11.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 11.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Jeleniej Górze Nr konta bankowego: 54 2030 0045 1110 0000 0080 3360. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert, w przeciwnym wypadku zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 u.p.z.p.. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach należy załączyć do oferty w oryginale. 11.4. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.2.2. do 11.2.5. muszą zachować ważność przez cały okres związania ofertą. Wykonawca do oferty dołączy kopię wadium (kopia przelewu, wpłaty lub innego dokumentu). 11.5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2280
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach