Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu /brygadówki/

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 57-420 Radków, ul. Rynek 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8735000 , fax. 074 8735015
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  ul. Rynek 1 1
  57-420 Radków, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8735000, fax. 074 8735015
  REGON: 89071859000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radkowklodzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu /brygadówki/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu brygadówki 6 lub 7 osobowego z otwartą paką typu doka. Wymagania: - Silnik diesla o mocy min. 100KM - Przebieg max 200tys. km - Rok produkcji min. 2009r. - pojazd sprawny technicznie i bezwypadkowy Samochód powinien posiadać plandekę na stelażu jako przekrycie paki lub oferta powinna uwzględniać cenę jej montażu. Wymiary powierzchni ładunkowej: szerokość - min. 1,90m długość - min. 2,50m wys. min 1,60m wys. max 1,70m Wyposażenie min.: - ABS, - poduszka powietrzna kierowcy - klimatyzacja - elektryczne szyby - wspomaganie kierownicy - immobiliser - centralny zamek - radio - manualna skrzynia biegów Wyposażanie dodatkowe oraz wymagane dokumenty: - trójkąt ostrzegawczy - zestaw narzędzi zawierający klucz do kół. 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja - minimum 6 miesięcy bez limitu godzin. 3. Warunki dostawy. Odbiór samochodu nastąpi w siedzibie Wykonawcy. 4. Używany samochód zakupiony będzie w formie leasingu. 1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór zgodnego z opisem zawartym w przedmiocie zamówienia, maszyny będącej przedmiotem zamówienia. Samochód musi być sprawny technicznie oraz gotowy do podjęcia natychmiastowej pracy. 2) Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony do 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. 3) Odbiór samochodu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy i będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4) W przypadku, gdy samochód jest niezgodny z warunkami zawartymi w zaproszeniu i Ofertą Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad lub braków w terminie, nie dłuższym niż 10 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości. 5) Po zakończeniu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia maszyny za cenę określoną w ofercie. 6) Wszelkie koszty związane z zachowaniem maszyny w należytym stanie oraz koszty eksploatacji ponosi Zamawiający we własnym zakresie. 7) Leasing operacyjny z opcją wykupu, do 60 miesięcznych równych rat, opłacanych według harmonogramu opłat leasingowych. 8) Rata inicjalna (opłata wstępna) dla samochodu /brygadówka/ do 8.423,00 zł netto włącznie, płatna będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Raty leasingowe płatne według harmonogramu, po protokolarnym przekazaniu samochodu. 9) Przeniesienia prawa własności za kwotę wykupu do 1% wartości zamówienia. 10) Zapłata czynszu inicjalnego, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania pieniężne wobec Zamawiającego z tytułu należnego wykonania umowy leasingu. 11) Koszt ubezpieczenia samochodu ponosi Zamawiający. 5. Zamawiający informuje, że jest spółką ze 100% udziałem Gminy Radków, na rynku działa od dnia 1 czerwca 2014 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://radkowklodzki.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach