Przetargi.pl
ZDH/02/2015 - Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji komory dopalania

Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 89
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8505500 , fax. 076 8505501
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metali Nieżelaznych O/Legnica
  ul. Złotoryjska 89 89
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8505500, fax. 076 8505501
  REGON: 00002754200033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imn.legnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZDH/02/2015 - Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji komory dopalania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stalowej konstrukcji komory dopalania pieca KPO4 oraz jej montaż na hali produkcyjnej Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa IMN O/Legnica, wg dokumentacji technicznej udostępnionej przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa M-1.0571-1 - KOMORA DOPALANIA PIECA KPO4 - IMN O/Legnica) i według poniższych założeń ogólnych: Wysokość całkowita: 9 849 mm Wysokość komory: 8 650 mm Średnica wewnętrzna: 3 320 mm Waga całości: ok. 18 145 kg Konstrukcja: Segmentowa, złożona z 5 segmentów (1 segment podstawny z dwiema parami drzwi rewizyjnych, 1 segment wlotowy z drzwiczkami okna rewizyjnego i konstrukcją osłony łącznika, 2 segmenty proste oraz 1 segment zamykający, wykonany jako pokrywa komory z podestem roboczym, otworem wylotu gazów i barierami ochronnymi) Pokrycie segmentów: Segment 1 okryty blachą gr. 8 i 15 mm, segmenty 2, 3, 4 pokryte blachą 8 mm, ze wzmocnieniem żebrowym, Łączenie segmentów: Segmenty skręcane razem za pomocą śrub Podesty robocze: Dwa podesty przy segmencie nr 2 (segment wlotowy) przeznaczone do obsługi okna rewizyjnego oraz do obsługi palnika dopalającego Zamawiający zastrzega sobie nadzór inwestorski i autorski. Uwagi dodatkowe: Wykonanie konstrukcji bez elementów układu chłodzenia zawartego w dokumentacji projektowej. Całość konstrukcji czyszczona przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - termoodpornymi. Malowanie farbami silikonowymi nawierzchni - termoodpornymi do 600 st. C. Próbny montaż konstrukcji segmentów komory u wykonawcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z dokumentacją, warunkami eksploatacji oraz warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej na terenie hali produkcyjnej i zapoznania się z warunkami panującymi w miejscu realizacji zamówienia oraz na terenie Huty Miedzi Legnica. Fakt ten należy potwierdzić obustronnie podpisaną notatką. Wszelkie materiały, sprzęt, pracowników i urządzenia niezbędne do wykonania prac dostarcza Wykonawca. Wszelki transport do miejsca wykonania odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji komory bez układu chłodzenia wodnego, objętego pierwotnie projektem i określonego w dokumentacji rysunkiem technicznym nr M-1.0571-1.07A - UKŁAD CHŁODZENIA. Miejsce wykonania: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy - Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica). Zamawiający zastrzega, że prace na terenie hali będą prowadzone w czasie normalnej pracy pieców. Wykonawcy muszą uzgodnić z kierownikiem Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa termin wykonania wszelkich prac związanych z montażem komory. Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą wykonaną w oparciu o pomiary z natury parametrów komory, w postaci rysunku z odpowiednim opisem. Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na wykonaną i zamontowaną konstrukcję komory. Warunki płatności: płatność na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie obustronnie podpisany protokół bezusterkowego odbioru wykonanej i zabudowanej konstrukcji, sporządzony przez Wykonawcę. W przypadku ujawnienia wad, zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu usunięcia tych wad, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 511350007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający zwróci wadium po upływie terminu związania ofertą, zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub w przypadku unieważnienia postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imn.legnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną