Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowo-towarowego z podwójną kabiną i skrzynią na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi

Powiat Złotoryjski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Niepodległości 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8786940, -950 , fax. 76 8786955
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Złotoryjski
  Pl. Niepodległości 8 8
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8786940, -950, fax. 76 8786955
  REGON: 39064724500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zlotoryja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowo-towarowego z podwójną kabiną i skrzynią na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu osobowo-towarowego z podwójną kabiną i skrzynią
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-zlotoryja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach