Przetargi.pl
Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach: 1) część 1: na badania cito- na zlecenie lekarza POZ od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 7:00 rano i od soboty od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 7:00 2) część 2: na badania wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 11:00

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-101 Polkowice, ul. K. B. Kominka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-76 746 08 00 , fax. 0-76 746 08 48
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.
  ul. K. B. Kominka 7 7
  59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 0-76 746 08 00, fax. 0-76 746 08 48
  REGON: 39076085200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach: 1) część 1: na badania cito- na zlecenie lekarza POZ od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 7:00 rano i od soboty od godz. 14:00 do poniedziałku do godz. 7:00 2) część 2: na badania wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 11:00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A w Polkowicach: 1.1. część 1: na badania cito - na zlecenie lekarza POZ od poniedziałku do piątku od godziny 18:00 do 7:00 rano i od soboty od godziny 14:00 do poniedziałku do godz. 7:00 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt 4.2 SIWZ. 1.2. część 2: na badania wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 11:00 - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt 4.3 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851450007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcuz.sisco.info/?przetargi=1&rok=2015
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach