Przetargi.pl
Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Objazdowa 20 20
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 - Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa - Nowa Morawa - Bolesławów - Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ (opis techniczny) oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Szczegółowe warunki wykonania robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót , załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmioty spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.bip.klodzko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach